STADGAR FÖR HAMNFÖRENINGEN NORRA ARÖD

- ideell förening

 

 

 

 

Firma, ändamål och säte

 

1 §

Föreningens firma är ”Hamnföreningen”.

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av tillgång till båthamn inom fastigheten Kungälv Aröd 2:226. Ändamålet uppfylles bl a genom att föreningen arrenderar ett mark- och vattenområde inom nyssnämnda fastighet samt på arrendeområdet och intilliggande servitutsområde (nedan kallat hamnområdet) innehar, underhåller och förvaltar brygganläggningar m m.

 

Styrelsen har sitt säte i Kungälvs kommun.

 

Medlemskap och utträde ur föreningen

 

2 §

Rätt till medlemskap har dels den som vid föreningens bildande innehar båtplats vid brygga inom det mark och vattenområde som föreningen arrenderar, dels den som äger fastighet som med stöd av servitutsrätt innehar båtplats vid brygga i hamnområdet.

 

Överlåter ägare till fastighet som har servitutsrätt till båtplats i hamnområdet skall säljaren utträda ur föreningen samt fastighetens nya ägare beviljas medlemskap i föreningen.

 

I den mån tillgång till båtplatser föreligger efter föreningens bildande beslutar styrelsen om antagande av nya medlemmar. Boende i Norra Aröd, Kungälvs kommun, har företrädelsevis rätt till medlemskap.

 

Medlem som inte längre avser nyttja sin båtplats skall beviljas utträde ur föreningen. Medlem är skyldig att senast den 31 december meddela styrelsen om utträde för nästkommande år. Meddelas inte utträde enligt det nyssnämnda är medlem skyldig att betala full avgift för nästkommande år.

 

3 §

Styrelsen fattar beslut om uteslutning av medlem. Uteslutning av medlem får ske om medlemmen skadar föreningen genom att inte följa av styrelsen och föreningsstämman fattade beslut, motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt motverkar dess intresse.

 

Avgifter m m

 

4 §

Årsavgifter och i förekommande fall särskild avgift för täckande av föreningens kostnader fastställs av styrelsen.

 

Föreningens kostnader skall huvudsakligen finansieras genom att medlemmarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgiften är uppdelad i två avgiftsslag enligt följande:

 

  1. Årsavgift till finansiering av föreningens kostnader för arrendering av mark och vattenområde inom fastigheten Kungälv Aröd 2:226.
  2. Årsavgift till finansiering av föreningens övriga kostnader.

 

De medlemmar i föreningen som är ägare till fastigheter som har servitutsrätt till båtplats i hamnområdet får inte åläggas att betala sådan årsavgift som redovisas under A ovan.

 

Årsavgifterna enligt A fördelas enligt årligen uppdaterad debiteringslängd.

 

Insatts får uttas av medlem som vid föreningens bildande inte innehaft båtplats vid föreningens brygganläggningar i hamnområdet.

 

Styrelsen har rätt att fatta beslut om särskild årsavgift till täckande av oförutsedda kostnader.

 

Avgift, särskild avgift och insatts skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

 

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

 

5 §

Medlem har rätt att disponera en båtplats, som anvisas av styrelsen.

 

Styrelsen har inte rätt att utan särskilda skäl omfördela båtplatserna bland medlemmarna.

 

Medlemmarna äger rätt att byta båtplatser med varandra, dock att skyldighet föreligger att till styrelsen skriftligen meddela sådant byte.

 

 

6 §

Medlemmarna är skyldiga att tillse att båtar är förtöjda på så sätt att risk för skador undviks. Medlemmarna är skyldiga att hålla hamnområdet, brygganläggningar och väg

m m i gott och väl städat skick.

 

Medlemmarna är skyldiga att, i den omfattning styrelsen beslutar, deltaga i arbete med utläggning och upptagning av bryggor samt underhåll och skötsel m m av hamnområdet, brygganläggningar och väg m m.

 

7 §

Medlem äger inte rätt att utan styrelsens medgivande överlåta, upplåta, hyra ut eller på annat sätt låta annan nyttja den rätt till båtplats som följer av medlemskapet.

 

Styrelsen

 

8 §

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och minst två, max tre suppleanter.

 

Styrelseledamöter och suppleant väljs av föreningsstämman för högst två år.

 

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlem.

 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av två styrelseledamöter i förening.

 

9 §

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och föras i nummerföljd.

 

10 §

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

 

11 §

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande säga upp arrendeavtal med ägare till fastigheten Kungälv Aröd 2:226 avseende det mark och vattenområde på vilket föreningen har uppfört delar av sina brygganläggningar m m.

 

 

 

12 §

Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av medlemsförteckningen skall framgå vilka medlemmar som grundar sin rätt till medlemskap på ägande av fastighet med servitutsrätt till båtplats i hamnområdet. Av medlemsförteckningen skall framgå vilken båtplats respektive medlem disponerar över.

 

Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen.

 

Räkenskaper och revision

 

13 §

Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor avlämna nödvändiga handlingar för genomförande av revision.

 

14 §

Föreningsstämma skall välja en revisor och en revisorsuppleant. Revisor och revisorsuppleant väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 

15 §

Revisor skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

 

Föreningsstämma

 

16 §

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före maj månads utgång.

 

17 §

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer.

 

18 §

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

 

19 §

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 

1.     Öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av stämmoordförande

4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Föredagning av styrelsens årsredovisning

9.     Föredragning av revisorns berättelse

10.Beslut om resultatdisposition

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12.Beslut om arvode åt revisor för nästkommande verksamhetsår

13.Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.Val av revisor och revisorsuppleant

15.Val av valberedning

16.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

17.Avslutande

 

20 §

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

 

21 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar.

 

22 §

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som föreningsstämmans ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgöra valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

 

23 §

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

 

24 §

Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter stämman.

 

Meddelanden till medlemmarna

 

25 §

Meddelanden delges genom anslag vid hamnområdet på fastigheten Kungälv Aröd 2:226 eller genom utdelning.

 

Upplösning

 

26 §

Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar tillfalla medlemmarna efter antalet båtplatser. Medlemmarna är vid föreningens upplösning skyldiga att tillse att – för det fall ägaren till fastigheten Kungälv Aröd 2:226 inte övertar brygganläggningarna m m – lämna hamnområdet i gott och välstädat skick.

 

 

Ovanstående stadgar har antagits vid hamnföreningens föreningsstämma den 2004-08-13

Rev. 1

Ändring av 8§ med avseende på antalet suppleanter har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-09.

 

……………………….………….                                  ……………………….………….

Folke Skredsvik                                                                Ingvar Grankvist

 

 

……………………….………….                                  ……………………….………….

Jan Bengtsson                                                                 Hans Martinsson

 

……………………….………….                                 

Karl-Johan Welider